Vahdet Gazetesi Derneğimiz Çalışmalarına Sayfalarında Yer Verdi

19 May 2015

ULUS­LA­RA­RA­SI Dil ve Ede­bi­yat Der­ne­ği (UK­DE) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Uğur Kı­lıç, di­li­miz­de ya­şa­nan yoz­laş­ma­nın cid­di­ye­ti­ne ar­tık va­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kay­de­de­rek, Tür­ki­ye'de­ki kü­çük şe­hir­le­rin ta­be­la­la­rın­da bi­le ar­tık Türk­çe isim bul­mak­ta zor­luk ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­di.

Türk­çe’­ye sa­hip çı­kmak için yıl­lar­dır mü­ca­de­le ver­dik­le­ri­ni ak­ta­ran UK­DE Baş­ka­nı Kı­lıç, "2008'de ku­ru­lan der­nek ola­rak 'Be­le­di­ye­le­ri­miz Türk­çe­ye Sa­hip Çı­kı­yor' pro­je­si kap­sa­mın­da 67 be­le­di­ye­mi­zin be­le­di­ye mec­li­sin­den ‘Türk­çe Ta­be­la' ka­ra­rı çı­kar­ta­rak, açı­la­cak iş­ye­ri isim­le­ri­nin Türk­çe ol­ma­sı ko­nu­sun­da tav­si­ye ka­ra­rı al­dır­dık. Bu pro­je­ye ka­tı­lan­la­rın sa­yı­sı her ge­çen gün ar­tı­yor. Ya­ni bu be­le­di­ye­le­ri­miz dük­kan aça­cak fir­ma­la­ra tav­si­ye ni­te­li­ğin­de Türk­çe fir­ma isim­le­ri su­nu­yor. Ge­nel­de tav­si­ye edi­len isim­ler ka­bul gö­rü­lü­yor" de­di.

KIY­ME­Tİ­Nİ BİL­SEY­Dİ­NİZ...

UK­DE ola­rak sa­de­ce ta­be­la­lar­la il­gi­li ça­lış­ma yap­ma­dık­la­rı­nı ifa­de eden Kı­lıç, "Ya­ban­cı isim­le çı­ka­cak Türk ser­ma­ye­siy­le ya­pı­lan ürün ad­la­rı­na da kar­şı çı­kı­yo­ruz. Önem­li fir­ma­la­ra ya­zı gön­de­re­rek ürün­le­ri­nin Türk­çe isim ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bu ko­nu­da du­yar­lı dö­nüş­ler ol­du. Ör­ne­ğin Be­şik­taş Ku­lü­bü bi­zim tav­si­ye­mi­ze uya­rak Be­şik­taş Sto­re ma­ğa­za­la­rı­nı 'Kar­tal Yu­va­sı' is­mi­ne dö­nüş­tür­dü. Di­ğer yan­dan Aşk ol­sun, İki­de­bir, Be­ni­mo gi­bi ürün­le­rin is­mi­ni de bü­yük fir­ma­la­ra tav­si­ye eden bi­ziz" di­ye ko­nuş­tu.

TEK­NO­LO­JİY­LE GE­LEN TEH­Lİ­KE

Tek­no­lo­jiy­le ül­ke­mi­ze gi­riş ya­pan ürün­le­rin di­li­mi­ze oluş­tur­du­ğu teh­li­ke­ye dik­kat çe­ken Kı­lıç, "Ya­ban­cı ül­ke­ler si­ze tek­no­lo­ji gön­de­ri­yor­sa onun is­mi­ni de gön­de­ri­yor. Ar­tık in­sa­nı­mız o ürün­le­rin ad­la­rıy­la ko­nu­şu­yor. Türk Dil Ku­ru­mu bu işe el at­ma­sı la­zım" şek­lin­de ko­nuş­tu. Ba­zı di­zi ve film­le­rin de Türk­çe­nin bo­zul­ma­sı­na se­bep ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Kı­lıç, Türk­çe­yi kö­tü kul­la­nan di­zi­le­re eleş­ti­ri ma­hi­ye­tin­de pla­ket gön­der­dik­le­ri­ni, Türk­çe­yi et­ki­li, düz­gün kul­la­nan di­zi­le­re ise ‘Türk­çe’­ye Hiz­met Ödü­lü' ver­dik­le­ri­ni söy­le­di.

Kaynak: Vahdet Gazetesi

İletişim

  • Adres: Kültür Mah. Kızılırmak Cad. Liderler İş Mrk. Nu: 63/12 Kızılay - Ankara
  • E-Posta: destek@ukde.org.tr
  • Telefon: 532 795 51 89

Sosyal Medya

 
 

 

 

Google Reklamları

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree